Lähdeluettelo

 Käyttämäni lähteet aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan. Internetlähteet tulevat kirjallisuusluettelon jälkeen.

Alasuutari, P. 1999. Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.

Almeida, P. 2019. Social MovementsThe Structure of Collective Mobilization. Oakland, California: University of California Press.

Battistella, Edwin, L. 2014. Sorry About That: The Language of Public Apology. Oxford: Oxford University Press.

Beckford, J. A. 2001. Social Movements as Free-Floating Religious Phenomena. Teoksessa Fenn, K., Richard (toim.), The Blackwell Companion to Sociology of Religion. Cornwall: Blackwell Publishers, 229-248.

Bennett, D. 2018. A War of Loves: The Unexpected Story of a Gay Activist. Mizhigan: Zondervan.

Bold, C. 2012. Using Narrative in Research. London: SAGE Publications Ltd.

Brint, S. 2001. Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the community Concept. Sociological Theory, 19(1), (March 2001), 1–23.

Eräsaari, L. 2009. Jos ratkaisu on yhteisö, niin mikä on ongelma?. Teoksessa Filander K. & Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.), Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura & Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 67–86.

Foucault, M. Seksuaalisuuden historia – Tiedontahto, nautintojen käyttö, huoli itsestä. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Gagnon, R., A., J. 2001. The Bible and Homosexual Practice – Texts and Hermeneutics. Nashville: Abingdon Press.

Hagman, S. 2014. Seven queer brothers: narratives of forbidden male same-sex desires from modernizing Finland 1894-1971. Väitöskirja. Florence: European University Institute.

Hagman, S. 2016. Seitsemän kummaa veljestä. Kertomuksia suomalaisesta homoseksuaalisuuden historiasta. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 1991. Teemahaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino. Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 1995. Teemahaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino.

Holm, N., G. 2004. Teologiaa lasta varten. Uskontopsykologisia näkökohtia. Teoksessa Heinonen, L. Luodeslampi, J. & Salmensaari, L. (toim.), Lapsityön käsikirja. Helsinki: Kirjapaja, 25–47.

Hunt, S. 2010. Sociology of Religion. Teoksessa Anderson, A. Bergunder, M. Droogers, A. & van der Laan, C. (toim.), Studying Global Pentecostalism: Theories and Methods. Series: The Anthropology of Christianity, Vol. 10. Berkeley: University of California, 179–201.

Hurtig, J. 2013. Taivaan taimet – Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Tampere: Osuuskunta Vastapaino.

Iivanainen, A. 2021. Isä meidänkin – Sateenkaari-ihmisten kohtaama hengellinen väkivalta. Helsinki: Books on Demand.

Jalonen, J. & Salin, M. 2020. Yhteiskuntapolitiikka -lehti 2020:3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Jukkala, H., S. 2009. Aslan ry:n näkökulma. Teoksessa Saarelma, A. (toim.), Homoseksuaalisuus kristillisessä ihmiskuvassa ja lainsäädännössä. Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 105. Tampere: Kirkon Tutkimuskeskus, 87–101.

Jyrinki, S. 2021. Paratiisi vai Helvetti? Helsinki: Otava.

Keenan, M. 2014. Sexual Abuse and the Catholic Church. Teoksessa Inglis, T. Are the Irish Different? Manchester: Manchester University Press, 99–109.

Kejonen, E. & Ratinen, T. 2017. ”Elämäni vaikein ristiriita” Affektit ja vanhoillislestadiolainen homoseksuaalisuus. SQS – Suomen Queer- tutkimuksen seuran lehti, 10 (1–20).

Kettunen, P. 2014. Häpeästä hyväksyntään. Helsinki: Kirjapaja.

Kettunen, P. 2011. Kätketty ja vaiettu – suomalainen hengellinen häpeä. Helsinki: Kirjapaja.

Kiviniemi, K. 2007. Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa Aaltola, J. Valli, R. (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-kustannus, 70– 86.

Kovero, S. 2004. Puhdas, soveltava ja empiirinen – Ferdinand Tönniesin ”erityisen sosiologian” järjestelmä – Mies, teoria ja tulkinnat. Väitöskirja. Joensuu: Joensuun Yliopiston Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja.

Kurki-Suonio, K. 2017. Oikeus ja muuttuva vanhemmuus. Teoksessa Hytönen, M. (toim.), Perhe ja avioliitto muutoksessa. Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 127. Tampere: Kirkon Tutkimuskeskus, 237–273.

Laine, T. 2010. Miten kokemusta voidaan tutkia? - Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa Valli & Aaltola. (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin; 2. Jyväskylä: PS-kustannus, 28–45.

Lehtonen, J. 2007. Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvä syrjintä. Teoksessa Lepola, O. & Villa, S. (toim.), Syrjintä Suomessa 2006. Helsinki: Ihmisoikeusliitto ry, 18–55.

Lepola, O. 2007. Moniperusteinen syrjintä, moninaiset elämäntilanteet. Teoksessa Lepola, O. & Villa, S. (toim.), Syrjintä Suomessa 2006. Helsinki: Ihmisoikeusliitto ry, 219–225.

Linjakumpu, A. 2015. Uskonnon varjot – Hengellinen väkivalta kristillisissä yhteisöissä. Tampere: Osuuskunta Vastapaino.

Lumikallio, K. 2011. Konversioideologiat Suomessa. Teoksessa Tuovinen, L. Stålström, O. Nissinen, J. Hentilä, J. (toim.), Saanko olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Mahaffy, K., A. 1996. Cognitive Dissonance and Its Resolution: A Study of Lesbian Christians. Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 35, No. 4, 392-402.

Metsämuuronen, J. 2006a. Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy.

Metsämuuronen, J. 2006b. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp Ky.

Moilanen, P. & Räihä, P. 2007. Merkitysrakenteiden tulkinta. Teoksessa Aaltola, J. & Valli, R. (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-kustannus, 46–70.

Moring, A. & Kerppola-Pesu, J. 2017. Sateenkaariperheet Suomessa. Teoksessa Hytönen, M. (toim.), Perhe ja avioliitto muutoksessa. Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 127. Tampere: Kirkon Tutkimuskeskus, 207–237.

Myllyviita, K. 2021. Häpeän hoito. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Nissilä, K. 2009. Homoseksuaalisuus ihmiskuvassa – pastoraalipsykologinen näkökulma. Teoksessa Saarelma, A. (toim.), Homoseksuaalisuus kristillisessä ihmiskuvassa ja lainsäädännössä. Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 105. Tampere: Kirkon Tutkimuskeskus, 7–22.

Näre, S. 2009. Sota-ajan lasten ja nuorten tunneperintö: Sukupolviväkivallan varjo ja selviytymisen eetos. Teoksessa Filander K. & Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.), Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura & Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 91– 111.

Pihlajamaa, M.(toim.) 2021. Kohti sateenkaariystävällisempää Suomea – Tilannearvio seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa 2021. Oikeusministeriön julkaisuja 2021:26. Helsinki: Oikeusministeriö.

Perttula, J. 1995. Kokemus psykologisena tutkimuskohteena. Johdatus fenomenologiseen psykologiaan. Tampere: Suomen Fenomenologinen Instituutti.

Perttula, J. 2014. Fenomenologia aikuisen kehityksessä. Teoksessa Koivisto, K. Kukkola, J. Latomaa, T. & Sandelin, P. (toim.), Kokemuksen tutkimus IV. Annan kokemukselle mahdollisuuden. Rovaniemi: Lapin Yliopistokustannus – Lapland University Press, 73–91.

Robeck Jr., C. 2018. The Church. Teoksessa Corneliu, C. Christopher, J. (toim.), Pentecostals in the 21st Century: Identity, belief, praxis. Eugene, OR: Cascade Books, Luku 9.

Saastamoinen, M. 2009. Aikalaiskeskustelua yhteisöllisyydestä. Teoksessa Filander K. & Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.), Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura & Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 33–62.

Salomäki, H. 2010. Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja osallistuminen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 113. Helsinki: Kirkon tutkimuskeskus. Skinner, BF. 1974. About Behaviorism. Oxford: Alfred A. Knopf.

Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy. 2014. Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 2: Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohdat. Helsinki: Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy.

Syrjälä, L. 1996. Tapaustutkimus opettajan ja tutkijan työvälineenä. Teoksessa Syrjälä, L. Ahonen, S. Syrjäläinen, E. & Saari, S. (toim.), Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä Oy. 10–68.

Ruohomäki, J. 2014. Suomen Helluntailiikkeen synty, leviäminen ja yhteisönmuodostus 1907–1922. (Väitöskirja. Itä-Suomen Yliopisto, Joensuu.) Keuruu: Aikamedia Oy.

Ruohomäki, S. 2012. Ristin Voitto 1930–1949: Ristin Voitto säilyttää paikkansa helluntaiherätyksen ykköslehtenä. Teoksessa Ruohomäki, J.

Ruohomäki, S. & Sopanen, T. (toim.), Yhteyttä sadan vuoden ajan – Ristin Voitto -lehti. Keuruu: Aikamedia Oy, 85–145.

Takacs, J. & Szalma, I. 2011. Homophobia and same-sex partnership legislation in Europe. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 20 (5), 356–378.

Theis, M.(toim.) 2008. Uskon Perusteet. Keuruu: Aikamedia Oy.

Trumble, S. 2014. Conversion Therapy. Research Report. Washington: Third Way.

Voutilainen, L. 2016. Vuorovaikutusilmiöiden kvantifiointi. Teoksessa Stevanovic, M. & Lindholm, C. (toim.), Keskustelun analyysi – Kuinka tutkia toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Kustannusosakeyhtiö Vastapaino, 372–390.

Wikström, B. 2016. Monta rakkautta – Seksuaalisuuden, parisuhteen, ja avioliiton teologia. Helsinki: Kirjapaja.


Internetlähteet:

Elavatvedet.fi. Suomen Elävät Vedet ry. Viitattu 14.11.2022. https://elavatvedet.fi/

Katolinen.fi. Homoseksuaalisuus katolisen kirkon opetuksessa. Viitattu 27.10.2022. https://katolinen.fi/homoseksuaalisuus-katolisen-kirkon-opetuksessa/

Kielitoimistosanakirja.fi. Yhteisö. Viitattu 1.10.2022. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/yhteis%C3%B6?searchMode= all

Kotimaa.fi. Ristin Voiton päätoimittaja pyysi anteeksi homoseksuaalien kohtelua helluntailiikkeessä. Viitattu 24.11.2022. https://www.kotimaa.fi/artikkeli/ristin-voiton-paatoimittaja-pyysi-anteeksi-homoseksuaalien-kohtelua-helluntailiikkeessa/

Evl.fi. Avioliittolaki ja kirkko. Viitattu 26.10.2022. https://evl.fi/uutishuone/pinnalla- nyt/avioliittolaki

Ort.fi Rakkaus, seksuaalisuus ja avioliitto. Viitattu 27.10.2022. https://ort.fi/uutishuone/2018-02-02/rakkaus-seksuaalisuus-ja-avioliitto

Seurakuntalainen.fi. Helluntaikirkon johtaja pyytää anteeksi ”toiminnassamme vammautuneilta”. Viitattu 18.11.2022. https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/helluntaikirkon-johtaja-pyytaa-anteeksi-toiminnassamme-vammautuneilta/

Stat.fi. Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin. Viitattu 9.11.2022. https://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_001.html?s=0

Suomenhelluntaikirkko.fi. Anteeksi. Viitattu 18.11.2022. https://suomenhelluntaikirkko.fi/2021/08/30/anteeksi/

Suomenhelluntaikirkko.fi. Arvomme. Viitattu 10.11.2022. https://suomenhelluntaikirkko.fi/helluntaikirkko/uskon-paakohdat/arvot-visio-missio/

Suomenhelluntaikirkko.fi. Kannanottoja. Viitattu 28.10.2022. https://suomenhelluntaikirkko.fi/kannanottoja

Suomenhelluntaikirkko.fi. Seurakunnat. Viitattu 10.11.2022. https://suomenhelluntaikirkko.fi/seurakunnat/

Suomenhelluntaikirkko.fi. Valloittava seurakunta -strategia. Viitattu 10.11.2022. https://suomenhelluntaikirkko.fi/https://suomenhelluntaikirkko.fi/wp-content/uploads/2021/06/Valloittava-seurakunta-2035.pdf

Suomenhelluntaikirkko.fi. Yhdyskuntajärjestys. Viitattu 10.11.2022. https://suomenhelluntaikirkko.fi/helluntaikirkko/yhdyskuntajarjestys/

Vatican.va. 1975. Persona Humana. Viitattu 27.10.2022. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_en.html

Väestöliitto.fi. Seksuaaliasenteet. Viitattu 1.10.2022. https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/finsex-seksuaaliasenteet/ 

Tämän blogin suosituimmat tekstit

4. HAASTATTELUN TULOKSET

TYÖ ARVIOITU 6.3.2023.

1. JOHDANTO